STATUT

Statut
Forum Uniwersytetów Polskich

W trosce o losy dzisiejszych, jak i przyszłych pokoleń,
My studenci Uniwersytetów Polskich,
zawiązujemy porozumienie w celu sprostania wyzwaniom
jakie stawiane są przed środowiskiem akademickim.

Dział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:
1) Forum – Forum Uniwersytetów Polskich,
2) KRUP – Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich,
3) PSRP – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
4) Ustawa – Ustawa regulująca obszar szkolnictwa wyższego,
5) Delegaci – przewodniczący samorządów studenckich zrzeszonych w Forum bądź studenci
upoważnieni przez właściwy organ samorządu studenckiego,
6) Przewodniczący – Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich.

§ 2

1. Forum jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich reprezentujących
uczelnie zrzeszone w KRUP.
2. Forum jest komisją branżową PSRP.
3. Forum działa na podstawie niniejszego Statutu, a także zgodnie z przepisami Ustawy oraz
Statutu PSRP.

§ 3

1. Celem działalności Forum jest w szczególności:
1) reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów uniwersytetów polskich,
2) wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w Forum,
3) rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między samorządami studenckimi
zrzeszonymi w Forum,
4) promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego,
5) wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej.
2. Forum realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) przedstawianie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki,
systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty,
2) współpracę z KRUP i jej organami, PSRP, komisjami branżowymi PSRP oraz innymi
organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie,
3) organizację szkoleń, paneli dyskusyjnych, a także innych wydarzeń edukacyjnych,
4) podejmowanie działań mających na celu ochronę interesów i praw studentów
Uniwersytetów.

§ 4

1. Siedzibą Forum jest uczelnia, której przedstawicielem jest Przewodniczący.
2. Nazwa Forum w języku angielskim brzmi: Students’ Union of Polish Universities.
3. Forum posiada znak graficzny, którego wzór określa Kolegium.

Dział II
Organy Forum

§ 5

1. Kadencja organów Forum trwa rok i rozpoczyna się z dniem 1 marca.
2. Organami kolegialnymi Forum są:
1) Kolegium,
2) Prezydium,
3) Komisja Rewizyjna.
3. Organem jednoosobowym Forum jest Przewodniczący.

Rozdział I
Kolegium

§ 6

1. Kolegium jest najwyższym organem uchwałodawczym Forum.
2. W skład Kolegium wchodzą: przewodniczący samorządów studenckich zrzeszonych
w Forum lub osoby delegowane przez właściwe organy samorządu studenckiego
zrzeszonego w Forum.
3. Delegat ma prawo do reprezentowania tylko jednej uczelni.

§ 7

1. Do kompetencji Kolegium należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działalności Forum,
2) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla środowiska studenckiego,
3) formułowanie opinii i stanowisk,
4) wybór Przewodniczącego, pozostałych członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Prezydium,
6) kreowanie polityki Forum.
2. Do kompetencji Kolegium należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Forum lub
nieuregulowane niniejszym Statutem.

§ 8

1. Kolegium obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne Kolegium nie mogą odbywać się w lipcu i sierpniu.

§ 9

1. Posiedzenia zwyczajne Kolegium odbywają się co najmniej 3 razy w roku.
2. Miejsce i termin posiedzeń zwyczajnych ustala Kolegium po przedstawieniu propozycji
przez delegatów.
3. Posiedzenia zwyczajne Kolegium zwołuje Przewodniczący, który nie później niż na 14
dni przed dniem posiedzenia zwyczajnego zawiadamia delegatów o miejscu, dacie,
godzinie i porządku obrad.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Prezydium,
z podaniem przyczyn do wiadomości Kolegium, miejsce i termin kolejnego posiedzenia
może ulec zmianie.

§ 10

1. Posiedzenia nadzwyczajne Kolegium zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej 1/3 delegatów.
2. Posiedzenie nadzwyczajne Kolegium musi się odbyć w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku.
3. Informacja o posiedzeniu nadzwyczajnym Kolegium powinna być przesłana przez
Przewodniczącego delegatom na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego Kolegium powinien być przesłany do
Przewodniczącego oraz do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. W razie niedotrzymania przez Przewodniczącego któregokolwiek z terminów,
o których mowa w ust. 2 i 3, obowiązek zwołania posiedzenia nadzwyczajnego Kolegium
spoczywa na Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

§ 11

1. Kolegium obraduje na posiedzeniach jawnych.
2. Na wniosek Przewodniczącego lub 1/3 delegatów, Kolegium może podjąć uchwałę
o wyłączeniu jawności posiedzenia ze względu na wagę poruszanych spraw.
3. Po wyłączeniu jawności posiedzenia w posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie
delegaci, członkowie Komisji Rewizyjnej lub osoby upoważnione przez Kolegium.
4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć, z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Przewodniczącego.

§ 12

1. Porządek obrad proponuje Przewodniczący, a przyjmuje go zwykła większością głosów
Kolegium.
2. Przewodniczący udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Wnioski formalne mają prawo zgłaszać delegaci.
4. Wnioski formalne dotyczą spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu
posiedzenia. Wnioskami formalnymi są w szczególności wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
2) zmianę porządku obrad,
3) uchwalenie wyłączenia jawności obrad,
4) głosowania bez dyskusji,
5) stwierdzenie quorum,
6) reasumpcję głosowania,
7) powtórne przeliczenie głosów,
5. Wnioski formalne są przyjmowane zwykłą większością głosów.

§ 13

Kolegium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby delegatów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 14

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
1) w sprawach osobowych,
2) gdy przepis szczególny tak stanowi,
3) na wniosek delegata.

§ 15

1. Jedynym obowiązującym dokumentem przebiegu posiedzenia Kolegium jest protokół.
2. Protokół z posiedzenia Kolegium sporządza Sekretarz, a w razie jego nieobecności osoba
wyznaczona przez Przewodniczącego.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący.
4. Protokół powinien być przesłany delegatom w ciągu 30 dni od zamknięcia posiedzenia.
5. Delegat ma 14 dni na przesłanie uwag dotyczących protokołu.
6. Protokół przyjmuje Kolegium w drodze głosowania na kolejnym posiedzeniu.

§ 16

Informacje o podjętych uchwałach, w ciągu 30 dni, Przewodniczący przesyła delegatom za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 17

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy sprawa wymaga natychmiastowego
rozstrzygnięcia, Przewodniczący za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła
delegatom dokumenty wymagające akceptacji.
2. Delegaci w ciągu 48 godzin powinni przesłać swoje zastrzeżenia co do treści dokumentu,
które Przewodniczący powinien wziąć pod uwagę.
3. Głosowanie rozpoczyna się po przesłaniu ostatecznej wersji dokumentu i trwa 72 godziny.
4. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że w zakresie uchwał delegat wstrzymuje się
od głosu.
5. W przypadku głosowania obiegowego, do podjęcia uchwały, wymagana jest zwykła
większość głosów ogółu delegatów.

§ 18

1. Dla realizacji swoich zadań statutowych Kolegium na wniosek Przewodniczącego może
powołać zwykłą większością głosów komisje doraźne.
2. Zasady funkcjonowania komisji doraźnych określają uchwały Kolegium.

Rozdział II
Prezydium

§ 19

1. Prezydium jest organem wykonawczym Forum.
2. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący w liczbie nie
większej niż 3 oraz Sekretarz.
3. Członkiem Prezydium może zostać tylko osoba będąca delegatem samorządu
studenckiego zrzeszonego w Forum.
4. Zakres obowiązków Wiceprzewodniczących ustala Przewodniczący.

§ 20

Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Kolegium,
2) występowanie do Kolegium z projektami uchwał,
3) organizacja pracy Forum w okresie między posiedzeniami Kolegium.

§ 21

1. Prezydium obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Prezydium zwoływane są przez Przewodniczącego.
3. Informacja o czasie i miejscu posiedzenia powinna być wysłana członkom Prezydium.
4. Posiedzenia Prezydium mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

§ 22

1. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział III
Przewodniczący

§ 23

1. Przewodniczącym jest osoba wybrana spośród członków Kolegium.
2. Przewodniczący kieruje pracami Forum, a także reprezentuje je na zewnątrz.

§ 24

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Kolegium oraz Prezydium,
2) przewodniczenie posiedzeniom Kolegium oraz Prezydium,
3) prowadzenie dokumentacji Forum,
4) przedstawianie sprawozdań finansowych Forum,
5) współpraca z KRUP, PSRP i innymi podmiotami,
6) delegowanie przedstawicieli Forum do określonych zadań.
2. Przewodniczący może upoważnić Wiceprzewodniczącego do prowadzenia posiedzenia
Kolegium w razie swojej nieobecności.
3. Z końcem kadencji ustępujący Przewodniczący zobowiązany jest przedstawić
sprawozdanie oraz przekazać zgromadzoną dokumentację nowemu Przewodniczącemu.
4. Przewodniczący elekt powinien być informowany o wszystkich działaniach związanych
z funkcjonowaniem Forum.
5. Przewodniczący elekt ma pełny dostęp do wszystkich dokumentów Forum, w tym
finansowych. Dostęp ten nie może być w żaden sposób ograniczony.

Rozdział IV
Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Forum.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie,
bezwzględną większością głosów, przewodniczącego.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Prezydium.
5. Forum opłaca Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub wyznaczonemu przez niego
członkowi Komisji Rewizyjnej koszty pobytu związane z jego uczestnictwem
w posiedzeniu Kolegium.]

§ 26

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Do posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 21.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola przestrzegania Statutu,
2) kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Forum,
3) wykładnia niniejszego Statutu,
4) przedstawianie opinii o działalności Prezydium,
5) przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Prezydium.

§ 28

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentacji Forum.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna może złożyć wniosek
do Kolegium o odwołanie członka Prezydium.
3. Komisja Rewizyjna może złożyć wniosek do Kolegium o uchylenie uchwały podjętej
z naruszeniem prawa.

Dział III
Udzielenie absolutorium, ordynacja wyborcza

§ 29

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Kolegium udziela absolutorium ustępującemu Prezydium
oraz dokonuje wyboru nowego Prezydium na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym.

§ 30

1. Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w styczniu.
2. Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Przewodniczący.
3. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia sprawozdawczowyborczego
do 15 stycznia obowiązek ten spoczywa na Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej.

§ 31

1. Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze rozpoczyna się od wyboru przewodniczącego
posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenie prowadzi przewodniczący posiedzenia.
3. Przewodniczący posiedzenia, a także osoby wybrane do komisji skrutacyjnej nie mogą
być jednocześnie kandydatami na członków Prezydium.

§ 32

1. Przewodniczący przedstawia sprawozdanie z ostatniego roku działalności.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia opinię o działalności Prezydium i wnosi o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium.
3. Kolegium głosuje nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu oraz
każdemu członkowi Prezydium, w głosowaniu tajnym.
4. Absolutorium udzielane jest zwykłą większością głosów.
5. Nie uzyskanie absolutorium skutkuje pozbawieniem osoby ustępującej biernego prawa
wyborczego na okres jednego roku.
6. Odwołanie jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.

§ 33

1. Kolegium wybiera bezwzględną większością głosów Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących w liczbie nie większej niż 3, Sekretarza oraz trzech członków
Komisji Rewizyjnej.
2. Kandydaci na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza muszą być
członkami Kolegium.
3. Kandydaci na Przewodniczącego zgłaszają się do przewodniczącego posiedzenia
sprawozdawczo-wyborczego.
4. Kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących może zgłaszać Przewodniczący lub grupa
co najmniej 1/3 delegatów.
5. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszają się do przewodniczącego
posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego.

§ 34

1. Jeżeli zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów na Przewodniczącego, a w pierwszym
głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, do drugiej
tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów z największą liczbą głosów.
2. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów, zarządza się
dodatkowe głosowanie nad tym, który z nich przechodzi do drugiej tury głosowania.
3. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 1 nie dojdzie do wyboru,
wybór Przewodniczącego przeprowadza się ponownie.
4. Procedurę określoną w ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio przy wyborach pozostałych
członków Prezydium.

§ 35

1. Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze nie może zostać zamknięte przed wyborem
nowego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący posiedzenia sporządza protokół.

Dział IV
Wygaśnięcie mandatu

§ 36

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego lub pozostałych członków Prezydium następuje
z chwilą:
1) utraty praw studenta,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Kolegium,
4) wygaśnięcia delegacji.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje z chwilą :
1) utraty praw studenta,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Kolegium.

§ 37

W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, funkcję Przewodniczącego sprawuje
Wiceprzewodniczący wskazany przez Prezydium.

§ 38

1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego musi złożyć co najmniej 1/3 delegatów lub
Komisja Rewizyjna.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
3. Wniosek złożony przez 1/3 delegatów powinien zawierać uzasadnienie oraz wskazywać
nazwisko kandydata na nowego Przewodniczącego oraz jego pisemną zgodę na objęcie
funkcji.
4. Posiedzenie Kolegium, na którym rozpatrywany będzie wniosek, powinno odbyć się
najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Zwołuje i prowadzi go
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. Odwołanie Przewodniczącego następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy statutowej liczby delegatów.
6. W chwili odwołania Przewodniczącego mandat tracą pozostali członkowie Prezydium.
7. Na posiedzeniu, podczas którego odwołany został Przewodniczący, należy wybrać nowy
skład Prezydium.
8. Kadencja nowego Przewodniczącego trwa do czasu zakończenia statutowo określonej
kadencji poprzednika.

§ 39

1. Wniosek o odwołanie członka Prezydium musi złożyć co najmniej 1/3 delegatów lub
Komisja Rewizyjna.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu na
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Kolegium.
3. Wniosek musi zawierać dokładne uzasadnienie.
4. Przewodniczący Forum niezwłocznie przekazuje wniosek członkom Prezydium oraz
pozostałym delegatom.
5. Odwołanie członka Prezydium następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy statutowej liczby delegatów.

§ 40

1. Wniosek o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej musi złożyć co najmniej 1/3
delegatów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu na
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Kolegium.
3. Wniosek musi zawierać dokładne uzasadnienie.
4. Przewodniczący Forum niezwłocznie przekazuje wniosek członkom Prezydium oraz
pozostałym delegatom.
5. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy statutowej liczby delegatów.

§ 41

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, na najbliższym posiedzeniu,
powinny odbyć się wybory uzupełniające.

Dział V
Majątek i gospodarka finansowa Forum

§ 42

1. Budżet Forum stanowią w szczególności składki opłacane przez uczelnie zrzeszone
w KRUP.
2. Środki te przeznaczane są na realizację celów statutowych Forum.

§ 43

1. Za gospodarkę finansową Forum odpowiedzialny jest Przewodniczący.
2. Przewodniczący powinien raz na pół roku przedstawiać sprawozdanie finansowe Forum.

Dział VI
Przepisy końcowe

§ 44

1. Samorządy studenckie reprezentujące uczelnie, które chcą wstąpić do Forum powinny
złożyć do Przewodniczącego pisemny wniosek, podpisany przez przewodniczącego
właściwego organu samorządu studenckiego.
2. Decyzję o przyjęciu nowej uczelni Kolegium podejmuje bezwzględną większością
głosów.

§ 45

1. Kolegium może bezwzględną większością głosów przyjąć Samorząd Studencki uczelni
nie zrzeszonej w KRUP jako podmiot stowarzyszony z Forum, w przypadku gdy ich
udział w pracach Forum jest uzasadniony.
2. Przedstawiciele podmiotów stowarzyszonych uczestniczą w pracach Forum z głosem
doradczym, nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Do uczelni stowarzyszonych stosuje się odpowiednio § 44 ust. 1 i § 46.

§ 46

1. Samorządy studenckie reprezentujące uczelnie, które chcą wystąpić z Forum powinny
złożyć do Przewodniczącego pisemną rezygnację, podpisaną przez przewodniczącego
właściwego organu samorządu studenckiego.
2. Za dzień wystąpienia z Forum uznaje się termin wpłynięcia pisemnej rezygnacji.

§ 47

Zmian w Statucie dokonuje Kolegium większością 2/3 głosów statutowej liczby członków.

§ 48

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej wchodzą w życie z chwilą jej wyboru.
3. W dniu wejścia w życie nowego Statutu traci moc poprzednio obowiązujący Statut.