FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH


Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działalności Forum jest w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów uniwersytetów polskich,
 2. wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w Forum,
 3. rozwijanie współpracy między samorządami studenckimi zrzeszonymi w Forum,
 4. troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego,
 5. promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego,
 6. wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej.

Forum realizuje swoje cele poprzez:

 1. przedstawianie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty,
 2. współpracę z KRUP i jej organami, PSRP, komisjami branżowymi PSRP oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie,
 3. organizację szkoleń, paneli dyskusyjnych, a także innych wydarzeń edukacyjnych,
 4. podejmowanie działań i interwencji mających na celu ochronę interesów i praw studentów uniwersytetów polskich.

Forum organizuje następujące projekty:

 1. Gala Laurów Uniwersyteckich,
 2. Ogólnopolska Kampania Antyplagiatowa “Nie kombinuj, studiuj!”,
 3. Uniwerek Camp. Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny,
 4. Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka.

Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich z polskich uniwersytetów.