Cele FUniP

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich z polskich uniwersytetów.
Celem działalności Forum jest w szczególności:
 • Reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów uniwersytetów polskich,
 • Wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w Forum,
 • Rozwijanie współpracy między samorządami studenckimi zrzeszonymi w Forum,
 • Troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego,
 • Promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego,
 • Wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej.
Forum realizuje swoje cele poprzez:
 • Przedstawianie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty,
 • Współpracę z KRUP i jej organami, PSRP, komisjami branżowymi PSRP oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie,
 • Organizację szkoleń, paneli dyskusyjnych, a także innych wydarzeń edukacyjnych,
 • Podejmowanie działań i interwencji mających na celu ochronę interesów i praw studentów uniwersytetów polskich.
Forum organizuje następujące projekty:
 • Gala Laurów Uniwersyteckich,
 • Ogólnopolska Kampania Antyplagiatowa “Nie kombinuj, studiuj!”,
 • Uniwerek Camp. Wakacyjny Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny,
 • Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka.